Δήμος Δ. *****


  • Αρχηγός και ιδρυτής της ομάδας Venom.
  • Υπεύθυνος διαχείρισης και επιμέλειας όλης της ομάδας, σε συνεργασία με επίλεκτα μέλη της Venom.
  • Σύμβουλος αγορών, τεχνική υποστήριξη.
  • Υπεύθυνος για την ανάπτυξη και συντήρηση τις ιστοσελίδας VENOM.